Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych w budynkach

 

instalacja odgromowa

W usługach świadczonych przez naszą firmę znajdą Państwo wszelkie działania związane z pomiarami okresowymi i odbiorczymi instalacji elektrycznych w budynkach. Pomiary okresowe reguluje norma PN-EN 60304-6-61, która mówi, że stan instalacji elektrycznej powinien być zweryfikowany przede wszystkim przed przekazaniem do eksploatacji każdej nowej i modernizowanej instalacji.

Nasze kompleksowe działania składają się na przeglądzie instalacji elektrycznej, wystawieniu protokołu odbioru instalacji elektrycznej oraz różnego rodzaju pomiarach elektrycznych takich jak: pomiar impedancji pętli zwarcia lub pomiar rezystancji izolacji.

Podstawowe pomiary przeprowadzane w budynkach mieszkalnych to:

  • weryfikacja czy instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo,
  • sprawdzenie poprawnego przyłączenia urządzeń elektrycznych,
  • ocena poprawności wykonania projektu sieci,
  • okresowe przeglądy i pomiary, które pozwalają wykryć wszelkie usterki.


Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych składają się z szeregu czynności:

  • pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów,
  • pomiar u impedancji pętli zawarcia,
  • pomiaru uziemienia,
  • pomiary zadziałania wyłączników różnicowoprądowych,
  • ciągłość przewodów ochronnych,
  • oględzinach instalacji i jakość jej wykonania.